ТЕМЫ, СТАТЬИ 

 

ОБЩЕСТВО "ЗАГОРОДЬЕ"

 


Н а в і н ы ( красавік 2008 г.).

Выйшаў з друку чарговы нумар навуковага часопіса “Гістарычная брама”:

ГІСТАРЫЧНАЯ БРАМА: Гісторыя і культура Палесся. 2008, № 1 (23).
Выдае Палескі дзяржаўны універсітэт (г. Пінск, Брэсцкая вобласць).

Каб набыць часопіс, звяртайцеся да галоўнага рэдактара – Ілліна Аляксандра: ilin-al@tut.by

Змест часопіса прыкладаецца.

* * * * * * * * * * * * * * 

Н о в о с т и (апрель 2008 г.).

Вышел из печати очередной номер научного журнала “Гістарычная брама”:

ГІСТАРЫЧНАЯ БРАМА: Гісторыя і культура Палесся. 2008, № 1 (23).
Выдае Палескі дзяржаўны універсітэт (г. Пінск, Брэсцкая вобласць).

Чтобы приобрести журнал, обращайтесь к главному редактору – Ильину Александру: ilin-al@tut.by

Содержание журнала прилагается.З М Е С Т [С О Д Е Р Ж А Н И Е]:

Г і с т о р ы я і к р а я з н а ў с т в а

4 Александр Ильин
Панславист Лев Сапега и библиотека Ивана Грозного 

20 Павел Товпик
Родословная Гамшеев – первых владельцев Берёзы

25 Реестр древних актовых книг Картуз-Берёзского монастыря

26 Сергей Кныревич
Берёза во времена Северной войны

33 Як адны разбуралі кляштар, а другія спрабавалі яго ратаваць

49 Николай Синкевич
Судьба погребения Казимира Леона Сапеги

54 О состоянии и охране руин картузианского монастыря в межвоенной 
Польше

56 Александр Голуб
К истории Березовской униатской церкви отцов картузов

61 Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская
Записка об обряде подляшских униатов

68 Александр Ильин
Влодки и Окинчицы – повстанцы с Берёзовщины

74 Воспоминания Александра Окинчица


Э т н а г р а ф і я і ф а л ь к л а р ы с т ы к а

80 Ольга Шарая
Западнополесский обряд Куст: социокультурные особенности и 
символика

93 Сафроній Жлоба, Павел Корнеў
Месца і роля рэлігіі ў этнічнай культуры насельніцтва Палесся


К у л ь т у р а і м а с т а ц т в а

102 Василий Пуцко
Резная деревянная икона пинского князя

111 Евгений Днепровский
Новые материалы о Наполеоне Орде и его семье

115 Алена Ігнацюк
Архітэктурныя помнікі Заходняга Палесся ў пейзажах Напалеона Орды


Ф і л а л о г і я

120 Лена Леванцэвіч
Этналінгвістычны змест моўнай адзінкі сарока

124 Фёдар Клімчук, Анна Энгелькінг, Эльжбета Смулкова
Уступ да палескага архіва В.Л. Вярэніча

137 Вячаслаў Вярэніч
Матэрыялы да палескага слоўніка